Results 1 - 10 of 31

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас гарах арга хэмжээг хурдан авч хэрэгжүүлж чадсан.

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас түүхэн богино хугацаанд хэрхэн амжилттай гарч чадсан бэ?

Монгол Улс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогыг идэвх санаачлагатай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахдаа хөгжлийн түншүүд болон хандивлагч улс орнуудтайгаа нягт хамтран ажилласан.

Declan Magee, Carlo Antonio Garcia

У экономик Центральной Азии светлое будущее благодаря более глубокому участию в глобальных цепочках создания стоимости. Фото: АБР

Пять ключей к расширению глобальных цепочек создания стоимости в Центральной Азии

Долгосрочное экономическое процветание Центральной Азии зависит от участия в глобальных цепочках создания стоимости и перехода к видам деятельности с более высокой добавленной стоимостью.

Minsoo Lee

Хил залгаа хоёр улс хоёулаа төслийн өгөөжийг хүртэх бэлтгэлтэй үед л хилийн дагуух эдийн засгийн хөгжлийн төслүүд үр дүнтэй хэрэгжинэ. Зургийг: АХБ

Оновчтой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд л хилийн боомтуудыг сайжруулах замаар эдийн засгийн өгөөжийг бий болгох боломжтой

Зорчигч болон ачаа тээврийн хилээр нэвтрэх явцыг хөнгөвчлөх нь эдийн засгийн арвин өгөөжийг бий болгодог нь нэгэнт тодорхой болсон. Гэхдээ хилийн хоёр талд орших орнууд шинээр бий болох боломжийг ашиглах бэлтгэлтэй байх нь чухал юм. 

Akiko Terada-Hagiwara

Совместное использование энергии особо важно для Центральной Азии в достижении ее энергетических целей. Фото: Мэтью Генри

В будущем электросети советских времен могут обеспечить совместное использование энергии в Центральной Азии

Благодаря расширяющемуся региональному сотрудничеству и уже имеющейся платформе в Центральной Азии созданы необходимые составляющие для достижения энергетической безопасности, устойчивости и экономической конкурентоспособности.

Seung Duck Kim

Pages