Blogs in Dzongkha/Bhutanese

Displaying 1 - 1 of 1

འབྲུག་གཞུང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཉོ་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ཚོང་འབྲེལ་པ་ཚུ་མཉམ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། པར། ADB

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ག?

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དངུལ་ཟོལ་འབད་ནི་གོ་སྐབས་ མར་ཕབ་ཀྱི་ལཱ་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་ཡར་རྒྱས་གཏངམ་ཨིན།

Kanokpan Lao-Araya, Carlo Antonio Garcia