Blogs in Lao

Displaying 1 - 1 of 1

ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະຜູ້ທີ່ນອນໃນກຸ່ມສ່ຽງ, ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາໂຄງການພັດທະນາທີ່ປັດສະ ຈາກການທຸດຈະລິດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19. ພາບໂດຍ: ADB

ຫ້າວິທີທີ່ຈະຢຸດການທຸດຈະລິດບົນເສັ້ນທາງຂອງມັນ

ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ການທຸດຈະລິດໃນໂຄງການຕ່າງໆອາດໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄວາມເປັນ ກັບຄວາມຕາຍສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ອ່ອນແອ

H. Lorraine Wang (王惠慧), Richeline Mascarinas