Results 1 - 10 of 15

འབྲུག་གཞུང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཉོ་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ཚོང་འབྲེལ་པ་ཚུ་མཉམ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། པར། ADB

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ག?

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དངུལ་ཟོལ་འབད་ནི་གོ་སྐབས་ མར་ཕབ་ཀྱི་ལཱ་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་ཡར་རྒྱས་གཏངམ་ཨིན།

Kanokpan Lao-Araya, Carlo Antonio Garcia

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас гарах арга хэмжээг хурдан авч хэрэгжүүлж чадсан.

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас түүхэн богино хугацаанд хэрхэн амжилттай гарч чадсан бэ?

Монгол Улс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогыг идэвх санаачлагатай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахдаа хөгжлийн түншүүд болон хандивлагч улс орнуудтайгаа нягт хамтран ажилласан.

Declan Magee, Carlo Antonio Garcia

Pages