Results 1 - 4 of 4

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас гарах арга хэмжээг хурдан авч хэрэгжүүлж чадсан.

Монгол Улс мөнгө угаахтай холбоотой саарал жагсаалтаас түүхэн богино хугацаанд хэрхэн амжилттай гарч чадсан бэ?

Монгол Улс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогыг идэвх санаачлагатай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахдаа хөгжлийн түншүүд болон хандивлагч улс орнуудтайгаа нягт хамтран ажилласан.

Declan Magee, Carlo Antonio Garcia