Milan Thomas

Young Professional (Economist), South Asia Department, ADB

Milan joined the ADB in September 2020. He has a decade of experience in design, implementation, and evaluation of development innovations from previous positions at USAID and Results for Development Institute (Washington D.C.). His work includes agriculture, development finance, education, health, nutrition, sanitation, and urbanization projects, with geographic focus in Southeast Asia. Milan completed a Ph.D. in Economics at Georgetown University and a B.A. in Economics at the University of Cambridge.

Displaying 11 - 13 of 13

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas