Milan Thomas

Economist, ADB Macroeconomics Research Division, Economic Research and Development Impact Department

Milan joined ADB in 2020 and is posted in ADB’s Bhutan Resident Mission. He has a decade of experience in design, implementation, and impact evaluation of development innovations from previous positions at Results for Development Institute (Washington, D.C.), USAID, and World Bank. His work includes development finance and social sector projects. He completed his Ph.D. in Economics at Georgetown University and B.A. in Economics at the University of Cambridge.

Displaying 1 - 10 of 14

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas