Abdul Abiad

Director, ADB Macroeconomics Research Division, Economic Research and Development Impact Department

Abdul Abiad is Director of the Macroeconomic Research Division at the Asian Development Bank in Manila, where he oversees the ADB’s flagship publication, the Asian Development Outlook. From 2000 to 2015, he was with the International Monetary Fund in Washington DC, where he worked on the World Economic Outlook. His research has focused on financial sector development and international financial integration, fiscal policy, exchange rates and trade, economic resilience, and infrastructure. A Philippine national, he has a BS in Mathematics from the University of the Philippines and a Ph.D. in Economics from the University of Pennsylvania.

Displaying 1 - 10 of 10

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas