Elisabetta Gentile

Senior Economist, ADB Regional Cooperation and Integration Unit, South Asia Department

Elisabetta is a development economist focusing mainly on innovation, technology, and education. She authored and edited several ADB flagship publications, including the Asian Development Outlook 2018 theme chapter on “How technology affects Jobs” and the Global Value Chain Development Report 2021: Beyond Production. Her work on impact evaluation and skill mobility has widened her research portfolio to include women’s labor force participation and migration issues. Elisabetta was previously a lecturer in the Department of Economics at the National University of Singapore.

Displaying 1 - 8 of 8

Цар тахлын улмаас сургуулиуд хаагдсанаар Ази, Номхон далайн орнуудын сурагчид урт хугацааны сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй байна. Зураг: Брэдфорд Зак

Боловсролын хоцрогдол ба орлогын алдагдал: Азид сургуулиудыг хаасны улмаас үүссэн их хэмжээний хохирол

Сургуулиудын аюулгүй байдлыг ханган дахин нээж, сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авахгүй бол цар тахлаас үүдэх урт хугацааны хохирлыг Ази тивийн сурагчид төлөх болно.

Abdul Abiad, Elisabetta Gentile, Rhea Molato Gayares, Milan Thomas