भ्रष्टाचारलाई यसका ट्रयाकहरूमा रोक्ने पाँचवटा तरिकाहरू