Đây là cách để Việt Nam có thể tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo