Hồi chuông cảnh tỉnh: Làm thế nào các doanh nghiệp nhà nước có thể huy động tài trợ nước ngoài cho cơ sở hạ tầng